ایین نامه ها

جستجو فورم ها

آیین نامه
دستور عمل اجرایی گود برداری ساختمانی

بیشتر و دانلود
آیین نامه
ضوابط فنی آزمایش های جوش

ضوابط فنی آزمایش های جوش

بیشتر و دانلود
آیین نامه
دستورالعمل طراحی نمای ساختمان

دستورالعمل طراحی نمای ساختمان

بیشتر و دانلود
آیین نامه
لزوم استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد

لزوم استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد

بیشتر و دانلود
آیین نامه
عدم صدور پروانه برای قطعات کوچکتر از 100 متر

عدم صدور پروانه برای قطعات کوچکتر از 100 متر

بیشتر و دانلود
آیین نامه
طراحی نمای ساختمان

طراحی نمای ساختمان

بیشتر و دانلود
آیین نامه
زونکن کارگاهی

زونکن کارگاهی

بیشتر و دانلود
آیین نامه
نحوه و میزان اشغال معابر

نحوه و میزان اشغال معابر

بیشتر و دانلود
آیین نامه
نما سازی جانبی

نما سازی جانبی

بیشتر و دانلود
آیین نامه
نصب لفاف

نصب لفاف

بیشتر و دانلود
آیین نامه
راهنمای آموزش کاهش خطرات گودبرداری

راهنمای آموزش کاهش خطرات گودبرداری

بیشتر و دانلود
آیین نامه
امور مهندسی ناظر

امور مهندسی ناظر

بیشتر و دانلود
آیین نامه
اتصال پلاک های سنگ با پیچ و سیم

اتصال پلاک های سنگ با پیچ و سیم

بیشتر و دانلود
آیین نامه
ارائه طرح سازه نگهبان

ارائه طرح سازه نگهبان

بیشتر و دانلود
آیین نامه
بتن آماده استاندارد

بتن آماده استاندارد

بیشتر و دانلود
آیین نامه
بلوک های پلی استایرن

بلوک های پلی استایرن

بیشتر و دانلود
آیین نامه
تابلوی مشخصات پروژه

تابلوی مشخصات پروژه

بیشتر و دانلود
آیین نامه
بهینه سازی مصرف سوخت و استفاده از مصالح مناسب

بهینه سازی مصرف سوخت و استفاده از مصالح مناسب

بیشتر و دانلود
آیین نامه
تثبیت سنگهای روکار ساختمان های سنگی مرتفع

تثبیت سنگهای روکار ساختمان های سنگی مرتفع

بیشتر و دانلود
آیین نامه
جلوگیری از نصب سنگ بدون بست آهن

جلوگیری از نصب سنگ بدون بست آهن

بیشتر و دانلود
آیین نامه
حصار کارگاهی

حصار کارگاهی

بیشتر و دانلود
آیین نامه
دیوار کشی ابنیه مخروبه و رها شده

دیوار کشی ابنیه مخروبه و رها شده

بیشتر و دانلود
آیین نامه
رعایت ضوابط فنی آزمایش های جوش

رعایت ضوابط فنی آزمایش های جوش

بیشتر و دانلود
آیین نامه
فهرست بخشنامه های امور مهندسین ناظر

فهرست بخشنامه های امور مهندسین ناظر

بیشتر و دانلود
آیین نامه
دستور اجرایی گودبرداری ساختمان

دستور اجرایی گودبرداری ساختمان

بیشتر و دانلود
آیین نامه
مصوبه گودیرداری

مصوبه گودیرداری

بیشتر و دانلود
آیین نامه
دستور عمل طراحی نمای ساختمان

دستور عمل طراحی نمای ساختمان

بیشتر و دانلود
آیین نامه
لزوم بررسی های لازم پیش از گود برداری

لزوم بررسی های لازم پیش از گود برداری

بیشتر و دانلود
آیین نامه
لزوم بررسی های لازم پیش از گود برداری

لزوم بررسی های لازم پیش از گود برداری

بیشتر و دانلود
New node (2)
چک لیست آیین نامه زلزله

چک لیست آیین نامه زلزله

بیشتر و دانلود
New node (4)
چک لیست مبحث 19

چک لیست مبحث 19

بیشتر و دانلود
New node (3)
چک لیست سازه نگهبان

چک لیست سازه نگهبان

بیشتر و دانلود
مقررات ملی
مقررات ملی ساختمان مبحث 4

مقررات ملی ساختمان مبحث 4

بیشتر و دانلود
مقررات ملی
مقررات ملی ساختمان مبحث 1

مقررات ملی ساختمان مبحث 1

بیشتر و دانلود
مقررات ملی
مقررات ملی ساختمان مبحث 2

مقررات ملی ساختمان مبحث 2

بیشتر و دانلود
مقررات ملی
مقررات ملی ساختمان مبحث 3

مقررات ملی ساختمان مبحث 3

بیشتر و دانلود
مقررات ملی
مقررات ملی ساختمان مبحث 5

مقررات ملی ساختمان مبحث 5

بیشتر و دانلود
مقررات ملی
مقررات ملی ساختمان مبحث 6

مقررات ملی ساختمان مبحث 6

بیشتر و دانلود
مقررات ملی
مقررات ملی ساختمان مبحث 7

مقررات ملی ساختمان مبحث 7

بیشتر و دانلود
مقررات ملی
مقررات ملی ساختمان مبحث 8

مقررات ملی ساختمان مبحث 8

بیشتر و دانلود
مقررات ملی
مقررات ملی ساختمان مبحث 8

مقررات ملی ساختمان مبحث 8

بیشتر و دانلود
مقررات ملی
مقررات ملی ساختمان مبحث 9

مقررات ملی ساختمان مبحث 9

بیشتر و دانلود
مقررات ملی
مقررات ملی ساختمان مبحث 10

مقررات ملی ساختمان مبحث 10

بیشتر و دانلود
مقررات ملی
مقررات ملی ساختمان مبحث 11

مقررات ملی ساختمان مبحث 11

بیشتر و دانلود
مقررات ملی
مقررات ملی ساختمان مبحث 12

مقررات ملی ساختمان مبحث 12

بیشتر و دانلود
مقررات ملی
مقررات ملی ساختمان مبحث 13

مقررات ملی ساختمان مبحث 13

بیشتر و دانلود
مقررات ملی
مقررات ملی ساختمان مبحث 14

مقررات ملی ساختمان مبحث 14

بیشتر و دانلود
مقررات ملی
مقررات ملی ساختمان مبحث 15

مقررات ملی ساختمان مبحث 15

بیشتر و دانلود
مقررات ملی
مقررات ملی ساختمان مبحث 16

مقررات ملی ساختمان مبحث 16

بیشتر و دانلود
مقررات ملی
مقررات ملی ساختمان مبحث 17

مقررات ملی ساختمان مبحث 17

بیشتر و دانلود
مقررات ملی
مقررات ملی ساختمان مبحث 18

مقررات ملی ساختمان مبحث 18

بیشتر و دانلود
مقررات ملی
مقررات ملی ساختمان مبحث 20

مقررات ملی ساختمان مبحث 20

بیشتر و دانلود
مقررات ملی
مقررات ملی ساختمان مبحث 19

مقررات ملی ساختمان مبحث 19

بیشتر و دانلود
مقررات ملی
مقررات ملی ساختمان مبحث 21

مقررات ملی ساختمان مبحث21

بیشتر و دانلود
مقررات ملی
مقررات ملی ساختمان مبحث 22

مقررات ملی ساختمان مبحث 22

بیشتر و دانلود
آیین نامه اجرایی ساختمان
گزارش عملکرد نه ماهه 1398

بیشتر و دانلود
آیین نامه اجرایی ساختمان
آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی

بیشتر و دانلود
آیین نامه اجرایی ساختمان
ترویج مقرارت ملی ساختمان (مباحث بیست و دوگانه)

بیشتر و دانلود
آیین نامه اجرایی ساختمان
نظام نامه انتشار نشريه پيام نظام مهندسی

بیشتر و دانلود
آیین نامه اجرایی ساختمان
کارگروه حل اختلاف

بیشتر و دانلود
آیین نامه اجرایی ساختمان
شیوه نامه الگوی رفتاری رسانه ای

بیشتر و دانلود
آیین نامه اجرایی ساختمان
شیوه نامه اجرایی کمیته کارشناسی گاز

بیشتر و دانلود
آیین نامه اجرایی ساختمان
روش اجرایی فرایند صدورنامه لاتین

بیشتر و دانلود
آیین نامه اجرایی ساختمان
روش اجرایی عضویت و صدور پروانه اشتغال

بیشتر و دانلود
آیین نامه اجرایی ساختمان
روش اجرایی دوره های غیر اجباری

بیشتر و دانلود
آیین نامه اجرایی ساختمان
روش اجرایی دوره های ارتقاء پایه پروانه اشتغال

بیشتر و دانلود
آیین نامه اجرایی ساختمان
روش اجرایی پیگیری و مدیریت شکایات واصله

بیشتر و دانلود
آیین نامه اجرایی ساختمان
روش اجرایی بررسی صلاحیت،صدور و تمدید کارت

بیشتر و دانلود
آیین نامه اجرایی ساختمان
روش اجرایی انتخابات هیات رئیسه

بیشتر و دانلود
آیین نامه اجرایی ساختمان
روش اجرای فرایند ثبت نامه در دبیرخانه

بیشتر و دانلود
آیین نامه اجرایی ساختمان
روش اجرایی انجام داوری

بیشتر و دانلود
آیین نامه اجرایی ساختمان
رسیدگی به شکایات

بیشتر و دانلود
آیین نامه اجرایی ساختمان
رسیدگی به تخلفات

بیشتر و دانلود
آیین نامه اجرایی ساختمان
دستورالعمل حمايت از نشر کتاب

بیشتر و دانلود
آیین نامه اجرایی ساختمان
برگزاري همايش

بیشتر و دانلود
آیین نامه اجرایی ساختمان
برگزاري مجمع عمومي عادي سالانه

بیشتر و دانلود
آیین نامه اجرایی ساختمان
آئين‌نامه انضباطي موارد مخالف شئون حرفه‌اي اعضا

بیشتر و دانلود
آیین نامه اجرایی ساختمان
ارجاع کار به کارشناسان ماده27

بیشتر و دانلود
آیین نامه اجرایی ساختمان
روش اجرایی کنترل ماده 33

بیشتر و دانلود
آیین نامه اجرایی ساختمان
روش اجرایی کنترل ظرفیت و ثبت قرارداد مجریان

بیشتر و دانلود
آیین نامه اجرایی ساختمان
روش اجرایی کمیته اجرایی گاز استان تهران

بیشتر و دانلود
آیین نامه اجرایی ساختمان
وش اجرایی فرایند پیاده نمودن شرح خلاصه مذاکرات

بیشتر و دانلود
آیین نامه اجرایی ساختمان
روش اجرایی پرداخت حق الزحمه نظارت

بیشتر و دانلود
آیین نامه اجرایی ساختمان
روش اجرایی انتخاب مدرسان آموزشی

بیشتر و دانلود
آیین نامه اجرایی ساختمان
روش اجرایی انتخاب مجریان آموزشی

بیشتر و دانلود
آیین نامه اجرایی ساختمان
روش اجرایی ارسال اس ام اس برای سازمان

بیشتر و دانلود
آیین نامه اجرایی ساختمان
روش اجرایی ارجاع کار نظارت

بیشتر و دانلود
آیین نامه اجرایی ساختمان
روش اجرایی ارایه خدمات رفاهی

بیشتر و دانلود
آیین نامه اجرایی ساختمان
راهنمای عمومی ویژه مهندسین،مجری و ناظر

بیشتر و دانلود
آیین نامه اجرایی ساختمان
دستورالعمل نحوه استرداد وجه پرونده های ماده 33

بیشتر و دانلود
آیین نامه اجرایی ساختمان
شرح وظایف نماینده مدیریت

بیشتر و دانلود
آیین نامه اجرایی ساختمان
شرح وظایف کارگروه ایمنی و محیط زیست

بیشتر و دانلود
آیین نامه اجرایی ساختمان
روش اجرايي مراحل اعلام مفقودی یا سرقت مهر

بیشتر و دانلود
آیین نامه اجرایی ساختمان
بررسی نقش معماری در کاهش اثرهای محیط زیستی

بررسی نقش معماری در کاهش اثرهای محیط زیستی

بیشتر و دانلود
آیین نامه اجرایی ساختمان
تأثیر جایگزینی کائولن با سرباره،

تأثیر جایگزینی کائولن با سرباره،

بیشتر و دانلود
چک لیست ها
مبحث 19 مقررات ملی ساختمان

مبحث 19 مقررات ملی ساختمان

بیشتر و دانلود
چک لیست ها
چک لیست سازه گود برداری

چک لیست سازه گود برداری

بیشتر و دانلود
چک لیست ها
چک 2800لیست آیین نامه

چک 2800لیست آیین نامه

بیشتر و دانلود
چک لیست ها
(چک لیست تاسیسات (الکتریکی

(چک لیست تاسیسات (الکتریکی

بیشتر و دانلود
چک لیست ها
(چک لیست تاسیسات (مکانیک

(چک لیست تاسیسات (مکانیک

بیشتر و دانلود
چک لیست ها
check list hararati

check list hararati

بیشتر و دانلود
چک لیست ها
structure.check list

structure.check list

بیشتر و دانلود
شیوه نامه تشخیص صلاحیت شرکت های مشاور
شیوه نامه تشخیص صلاحیت شرکت های حقوقی مشاور

شیوه نامه جدید وزارت راه در خصوص تشخیص صلاحیت شرکت های حقوقی مشاور عضو سازمان نظام مهندسی

بیشتر و دانلود
ضوابط آتش نشانی در طراحی معماری
ضوابط ملاک عمل ایمنی معماری

ضوابط ملاک عمل ایمنی معماری

بیشتر و دانلود
راهنمای طراحی و کنترل نماهای شهری
راهنمای طراحی و کنترل نماهای شهری

راهنمای طراحی و کنترل نماهای شهری

بیشتر و دانلود
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
کتاب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

آیین نامه ماده 4 مصوب 1374 - آیین نامه اجرایی مصوب 1375 - ایین نامه ماده 27 مصوب 1379 - آیین نامه ماده 28 مصوب 1379 -آیین نامه اجرایی ماه 33مصوب 1384- کتاب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

بیشتر و دانلود
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
اصلاحیه قانون نظام مهندسی

اصلاحیه قانون نظام مهندسی 1401

بیشتر و دانلود
ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد معلول جسمی - حرکتی
ضوابط شهرسازی و معماری معلولین جسمی -حرکتی

ضابطه 246 معلولان

بیشتر و دانلود
ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد معلول جسمی - حرکتی
ضوابط شهرسازی و معماری معلولین جسمی -حرکتی

ضابطه 246 معلولان

بیشتر و دانلود
ضوابط و مقررات طرح تفصیلی تهران
ضوابط و مقررات طرح تفصیلی تهران

طرح تفصیلی تهران

بیشتر و دانلود
ضوابط و مقررات طرح تفصیلی تهران
ضوابط و مقررات طرح تفصیلی تهران

طرح تفصیلی تهران

بیشتر و دانلود
دوره های ارتقائ پایه
دوره های اجرا , دوره اجرای رشته عمران

دوره های اجرا , دوره اجرای رشته عمران

بیشتر و دانلود
ایرادات کارتابل گزارش نویسی
ایرادات کارتابل گزارش‌نویسی

فایل جلسه

بیشتر و دانلود
نحوه محاسبه عوارض ساختمانی شهر تهران (1400)
اصلاحیه قانون نظام مهندسی
اصلاحیه قانون نظام مهندسی

1401 اصلاحیه قانون نظام مهندسی

بیشتر و دانلود
نظام مهندسی
دوره های ارتقاع

بیشتر و دانلود
نظام مهندسی
آیین نامه اجرایی ماده 33

آیین نامه اجرایی ماده 33

بیشتر و دانلود
وزارت راه و شهرسازی
آیین نامه اجرایی ماده 28

آیین نامه اجرایی ماده 28

بیشتر و دانلود
وزارت راه و شهرسازی
آیین نامه اجرایی ماده 27

آیین نامه اجرایی ماده 27

بیشتر و دانلود
وزارت راه و شهرسازی
آیین نامه اجرایی ماده 4

آیین نامه اجرایی ماده 4

بیشتر و دانلود