معرفی خدمات

مهندسان شهر در مجموعه خود خدمات زیر را ارائه می نماید :

 

  • اخبار صنعت ساختمان

  • اخبار نظام مهندسی کشور

  • تحلیل صنعت ساختمان سازی

  • معرفی فناوری های نوین ساختمان سازی

  • اخبار شهرداری ها

  • معرفی شرکت های ساختمانی

  • اطلاع رسانی آزمون ها ،دوره ها و همایش های ساختمانی و مهندسی