جستجو فورم ها

پایانکار
دانلود فرم پایانکار آپارتمانی

فرم پایان کار آپارتمانی که این فرم را باید در دفتر خدمات الکترونیک شهر پر کرده و پس از تشکیل پرونده پایان کار آپارتمانی مراحل و گردشکار از پایان کار به چرخه می افتد .

بیشتر و دانلود
حقوقی
فرم تغییر و تمدید پروانه اشتغال به کار حقوقی

بیشتر و دانلود
حقوقی
فرم سوابق کاری شرکت

بیشتر و دانلود
حقوقی
کاربرگ خود اظهاری جهت صدور پروانه اشتغال

بیشتر و دانلود
حقوقی
دانلود فرم ارزیابی سوابق حرفه ای سازنده

بیشتر و دانلود
حقوقی
دانلود فرم خوداظهاری شخص حقوقی طراحی نظارت

بیشتر و دانلود
حقوقی
دانلود فرم خود اظهاری سازنده حقوقی

شرکت های مجری در فرم خود اظهاری سازنده حقوقی اعلام مینمایند که چه مقدار پروژه مجری در کدام شهر ها اخذ نموده اند .

بیشتر و دانلود
فرم های نظارت
دانلود فرم جدول بنا یا گزارش ناظر

مهندسین ناظر برای گزارش زدن پروژه ها دارای یک فرم جدول بنا یا همان فرم گزارش ناظر هستند که در این فرم تایتل بنای موجود و مجاز است و در قسمت پایین توضیحات مهندس درج میشود.

بیشتر و دانلود
فرم های نظارت
دانلود فرم جدول بنا صفحه دوم

بیشتر و دانلود
فرم های نظارت
دانلود فرم اتمام عملیات ساختمانی

بیشتر و دانلود
فرم های نظارت
دانلود فرم برگ تعهد نظارت معماری

ناظر معماری از اعضای پروانه اشتغال به کار دار نظام مهندسی میباشند و وظیفه ایشان با ناظر سازه متفاوت است. مثلا ناظر معماری وظیفه نظارت بر اجرای پلان ساختمان و اجرای نمای طراحی شده و مورد تایید شهرداری است.

بیشتر و دانلود
فرم های نظارت
دانلود فرم تعهد نظارت سازه

برگه تعهد نظارت سازه یانظارت تک رشته همان مهندس ناظر رشته عمران است که توسط سازمان نظام مهندسی به صورت رندوم به کارفرما ارجاع و معرفی میشود.

بیشتر و دانلود
فرم های نظارت
دانلود فرم تعهد نظارت برق

مهندس ناظر برق شخصی حقیقی یا حقوقی ( شرکت مشاور طراح ناظر ) است که از سوی نظام مهندسی به صورت تصادفی رندومی به مالکان معرفی میشوند .

بیشتر و دانلود
فرم های نظارت
دانلود فرم تعهد نظارت مکانیک

مهندس ناظر مکانیک یا همان ناظر تاسیسات مکانیک شخصی حقیقی یا حقوقی ( شرکت مشاور طراح ناظر ) است که یه صورت تصادفی از سازرمان نظام مهندسی به مالکان ارجاع میشود

بیشتر و دانلود
فرم های نظارت
دانلود فرم اتمام عملیات ساختمانی

بیشتر و دانلود
فرم های نظارت
دانلود فرم استحکام و تعهد نظارت

بیشتر و دانلود
فرم های نظارت
دانلود فرم تعهد نظارت سازه

بیشتر و دانلود
فرم های نظارت
دانلود فرم تعهد نظارت معماری

بیشتر و دانلود
فرم های نظارت
دانلود فرم تعهد نظارت تاسیسات برقی

بیشتر و دانلود
فرم های نظارت
دانلود فرم تعهد نظارت مکانیک

بیشتر و دانلود
فرم های نظارت
دانلود فرم استحکام نوسازی مدارس

دانلود فرم استحکام نوسازی مدارس

بیشتر و دانلود
فرم های نظارت
گزارش شروع عملیات ساختمانی

گزارش شروع عملیات ساختمانی باید توسط ناظر ساختمان در کارتابل مهندس سامانه شهرداری ثبت شود و دیگر فرم های شروع عملیات ساختمانی به صورت فرم دیجیتال در کارتابل مهندس ارایه شده است.

بیشتر و دانلود
واحدعضویت و صدور پروانه
كاربرگ در خواست صدور پروانه اشتغال به كارمهندسي ( براي اولين بار)

مهندسانی که پس از قبولی در آزمون نظام مهندسی درخواست صدور پروانه اششتغال را دارند باید فرم کاربرگ درخواست پروانه اشتغال به کار مهندسی برای اولین بار را تنظیم نموده و به نظام مهندسی ساختمان استان تحویل نمایند.

بیشتر و دانلود
واحدعضویت و صدور پروانه
دانلود فرم مشخصات شخص حقوقی

بیشتر و دانلود
واحدعضویت و صدور پروانه
دانلود فرم خود اظهاری شخص حقوقی

بیشتر و دانلود
واحدعضویت و صدور پروانه
دانلود فرم درج مشخصات و نمونه امضای مهندس

بیشتر و دانلود
واحدعضویت و صدور پروانه
دانلود تغییر نشانی اشخاص حقیقی

مهندسان دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی اگر محل سکونت خود را تغییر دهند یا بخواهند آدرس پشت پروانه خود را تغییر دهند با این فرم به واحد عضویت نظام مهندسی حضور به عمل میاورند.

بیشتر و دانلود
واحدعضویت و صدور پروانه
دانلود فرم درخواست انتقال اشخاص حقیقی

بیشتر و دانلود
واحدعضویت و صدور پروانه
دانلود فرم تعویض و ارتقای پایه پروانه اشتغال

بیشتر و دانلود
واحدعضویت و صدور پروانه
دانلود فرم تمدید پروانه اشتغال به کار مهندسی

بیشتر و دانلود
واحدعضویت و صدور پروانه
دانلود فرم صدور پروانه اشتغال به کار

بیشتر و دانلود
واحدعضویت و صدور پروانه
دانلود فرم گواهی اشتغال به کار و سابقه از نظام

فرم اشتغال به کار نظام مهندسی تهران

بیشتر و دانلود
واحدعضویت و صدور پروانه
فرم خود اظهاری

مهندس حقیقی دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی جهت عضویت در شرکت های حقوقی مشاور و مجری پس از مراحل ثبت شرکت ها نیاز به خوداظهاری در سازمان نظام مهندسی میباشد. که کعمولا در بعضی از روز های هفته انجام میپذیرد.

بیشتر و دانلود
واحدعضویت و صدور پروانه
فرم خود اظهاری جهت ورود اشخاص حقوقی

ارائه فرم خود اظهاری جهت ورود اشخاص حقوقی به صف ارجاع نظارت

بیشتر و دانلود
واحدعضویت و صدور پروانه
شیوه نامه صدور،تمدید و ارتقا پایه مهندس

بیشتر و دانلود
واحدعضویت و صدور پروانه
فرم ارتقاع پروانه اشغال به کار مهندسی

بیشتر و دانلود
واحدعضویت و صدور پروانه
گواهي اشتغال به كار و تجربه عملي و سابقه كار

بیشتر و دانلود
واحدعضویت و صدور پروانه
اعلام درج مشخصات و نمونه مهر و امضاي اعضاء

بیشتر و دانلود
واحدعضویت و صدور پروانه
درخواست انتقال عضويت اشخاص حقیقی به سازمان نظام مهنذسی

بیشتر و دانلود
واحدعضویت و صدور پروانه
تغییر نشانی اشخاص حقیقی

بیشتر و دانلود
واحدعضویت و صدور پروانه
درخواست احراز صالحیت سازنده حقوقی

بیشتر و دانلود
واحدعضویت و صدور پروانه
كاربرگ سوابق كاري شركت/مؤسسه

بیشتر و دانلود
واحدعضویت و صدور پروانه
ارزیابی توان مالی ،امکانات وتجهیزات سازنده حقوقی

بیشتر و دانلود
واحدعضویت و صدور پروانه
ارزيابي سوابق حرفهاي سازنده

بیشتر و دانلود
واحدعضویت و صدور پروانه
امتیازبندی پایه پروانه اشتغال در سازندگان

بیشتر و دانلود
واحدعضویت و صدور پروانه
خود اظهاري سازنذه حقيقي در خصوص مشخصات محل، تجهيزات و امکانات

بیشتر و دانلود
واحدعضویت و صدور پروانه
كاربرگ خود اظهاري جهت صذور پروانه اشتغال به كار شخص حقوقي

بیشتر و دانلود
واحدعضویت و صدور پروانه
ارزیابی مطلوبیت کارهای انجام شده و عملکرد موفق درکارهای قبلی سازنده حقوقی

بیشتر و دانلود
واحدعضویت و صدور پروانه
اعلام اطلاعات جهت صدور پروانه اشتغال به كار شخص حقوقي طراحي-نظارت

بیشتر و دانلود
واحدعضویت و صدور پروانه
كاربرگ خود اظهاري جهت صدور پروانه اشتغال به كار شخص حقوقي

بیشتر و دانلود
واحدعضویت و صدور پروانه
خود اظهاري مدير عامل/مسئول واحد فني در خصوص مشخصات محل، تجهیزات و امکانات

بیشتر و دانلود
واحدعضویت و صدور پروانه
خوداظهاری سازنده حقوقی

بیشتر و دانلود
واحدعضویت و صدور پروانه
کاربرگ سوابق كاري شركت/مؤسسه

بیشتر و دانلود
واحدعضویت و صدور پروانه
خود اظهاري سازنده حقيقي در خصوص مشخصات محل، تجهیزات و امکانات

بیشتر و دانلود
واحدعضویت و صدور پروانه
درخواست احراز صلاحیت سازنده حقوقی

بیشتر و دانلود
واحدعضویت و صدور پروانه
درخواست احراز صلاحیت سازنده حقوقی (پیمان مدیریت)

بیشتر و دانلود
واحدعضویت و صدور پروانه
مشخصات متقاضی احرازصلاحیت سازنده حقوقی

بیشتر و دانلود
تمدید پروانه اشتغال
فرم تمدید پروانه اشتغال به کار نظام مهندسی

مهندسان هر 3 سال یکبار باید پروانه اشتغال به کار نظام مهندسی را تمدید ننمایند . و این پروسه نیاز به مدارک متنوع دارد . مثلا مفاصا حساب مالیات و 2 قطعه عکس جدید 6*4 و فرم های تمدید پروانه اشتغال به کار نظام مهندسی و ثبت یاز به تمدید پروانه اشتغال به کار در سامانه سپامک و... است.

بیشتر و دانلود
كاربرگ اطلاعات و درخواست عضويت شخص حقوقی
کاربرگ اطلاعات و درخواست ع عضویت شخص حقوقی

بیشتر و دانلود
ارزیابی توان مالی ،امکانات وتجهیزات سازنده حقوقی
ارزیابی توان مالی ،امکانات وتجهیزات سازنده حقوقی

بیشتر و دانلود
ارزيابي سوابق حرفه‌اي سازنده
ارزيابي سوابق حرفه‌اي سازنده

بیشتر و دانلود
نظام مهندسی
جدول تفکيک تعرفه های خدمات مهندسی در سال 9911 -استان تهران

بیشتر و دانلود
نظام مهندسی
امتیاز بندی شرکت های مجری

بیشتر و دانلود
نظام مهندسی
درخواست صدور پروانه اشتغال به كار شخص حقوقي طراحي-نظارت

شرکت های مشاور طراح ناظر عضو نظام مهندسی جهت صدور پروانه اشتغال به کار شرکت نیاز به تهیه و تنظیم یک سری از فرم های ثبت شرکت در نظام مهندسی دارند که پس از تهیه آن را به سازمان نظام مهندسی استاد تحویل میدهند.

بیشتر و دانلود
مجری
درخواست احراز صلاحیت مهندس سازنده

مهندس مجری جهت اخذ پذوانه اشتغال به کار اجرا پس از قبولی در آزمون باید یکسری فرم ها را پر موده و در سازمان نظام مهندسی تسلیم نماید.

بیشتر و دانلود
اموزش
فرم درخواست تدریس مهندسان نظام مهندسی

چک لیست ارزیابی داوطلبین تدریس دوره‌های آموزشی غیراجباری نظام مهندسی

بیشتر و دانلود
اموزش
دوره‌های مورد انتخاب تدریس

دوره‌های مصوب جذب مدرس دارای صلاحیت

بیشتر و دانلود
اموزش
فرم ثبت اطلاعات فردی جهت درخواست تدریس دوره

فرم ثبت اطلاعات فردی جهت درخواست تدریس دوره

بیشتر و دانلود
فرم ورود نمایشگاه آثار هنری مهندسان
فرم ثبت‌نام نمایشگاه آثار هنری

مهلت ارسال 11 بهمن

بیشتر و دانلود
مسابقه طراحی فضای خلاق
موقعیت و توپوگرافی

سایت پلان

بیشتر و دانلود
مسابقه طراحی فضای خلاق
نقشه ساختمان و فضای خالی

نقشه کلی طرح

بیشتر و دانلود
نامه سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به مجلس شورای اسلامی
نامه سازمان نظام مهندسی به مجلس شورای اسلامی

طرح ایرادات پیش نویس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

بیشتر و دانلود
لایحه پیشنهادی اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تهیه شده در وزارت راه و شهرسازی
لایحه

لایحه پیشنهادی

بیشتر و دانلود
فرم نیازسنجی
فرم نیازسنجی

فرم نیازسنجی

بیشتر و دانلود
ثبت‌نام کاندیداهای هیئت رئیسه گروه‌های تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان
فرم شماره 1

فرم1

بیشتر و دانلود
ثبت‌نام کاندیداهای هیئت رئیسه گروه‌های تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان
فرم شماره 2

فرم 2

بیشتر و دانلود
ثبت‌نام کاندیداهای هیئت رئیسه گروه‌های تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان
فرم شماره3

فرم 3

بیشتر و دانلود
ثبت‌نام کاندیداهای هیئت رئیسه گروه‌های تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان
بخشنامه تعارض منافع

بخشنامه تعارض منافع

بیشتر و دانلود
شمارش آرا نهمین دوره انتخابات شورای مرکزی
آرای انتخابات

شمارش آرا

بیشتر و دانلود
دانلود فرم درخواست ناظر پروژه های انتخابی

بیشتر و دانلود
ارزیابی مهندس مجری

بیشتر و دانلود
درخواست احراز صلاحیت سازنده حقیقی

بیشتر و دانلود
قانون نظام مهندسی

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان برای اولین بار در سال 1373 تصویب شد.

بیشتر و دانلود
فرم های دفتر خدمات
دانلود فرم درخواست مالک

بیشتر و دانلود
فرم های دفتر خدمات
دانلود فرم ثبت شماره امضای مهندس

فرم ثبت شماره امضای مهندس خقیقی در دفاتر خدمات

بیشتر و دانلود
فرم های دفتر خدمات
دانلود فرم پروانه ساخت

صدور پرواه ساخت نیاز به فرم هایی است که مالک باید آن را در دفاتر خدمات الکترونیک پر کنند و ثبت نمایند.

بیشتر و دانلود
فرم تعویض ناظر
دانلود فرم تعویض ناظر

تعویض ناظر مستلزم ارائه فرم تعیض ناظر در دفتر خدمات الکترونیک شهر است . فرم تعویض ناظر یا همان فرم سه امضا که در آن باید گواهی امضای ناظر قدیم و ناظر جدید و خود مالک باشد

بیشتر و دانلود
تشکیل پرونده
تشکیل پرونده

بیشتر و دانلود
پایانکار
دانلود فرم استحکام و تعهد نظارت

استحکام بنا یا برگه استحکام بنا فرمی است که شهرداری ها برای گردشکار پایان کار در مرحله پیش نویس پرونده از مالکین درخواست میکنند. تایید استحکام بنا به منزله تایید سازه ساختمان و المان های سازه ای است . مهندس ناظری که استحکام را تایید میکند باید صلاحیت طراحی سازه نیز داشته باشد.

بیشتر و دانلود
پایانکار
تشکیل پرونده پایان کار

اخذ پایان کار ساختمانی و آپارتمانی مستلزم تشکیل پرونده پایان کار در دفتر خدمات الکترونیک شهر است که پس از پر کردن فرم تشکیل پرونده پایانکار شروع میشود.

بیشتر و دانلود
فرم های دفتر خدمات
تشکیل پرونده اخذ دستور نقشه

برای اخذ پروانه ساخت خانه ابتدا باید در دفتر خدمات الکترونیک شهر تشکیل پرونده داده و پس از بازدید و مراحل گردشکار دستور نقشه و صدور آن می توان به مرحله رسید نقشه رسید.

بیشتر و دانلود