نمایش نام مهندس رشته پایه تا 500 متر تا 1000 متر تا 2000 متر 2000 به بالا
محمد رضا رزقی عمران ارشد 100 1,000 0 2,300
عمران 0 0 0
عمران 0 0 0
آیدین انتصاری عمران 0 0 0
عمران 0 0 0
عمران 0 0 0
بناسازان بناسازان عمران 1 50000 40,000 35,000 30,000
مهندس عمران lind hsludgd عمران 3 5000 11,111 23,112,312 12,312,311,808
تینا حسینی عمران 2 1524500 15,200 30,000 48,000
عمران 0 0 0
Seyed sajjad Hosseini عمران 0 0 0
عمران 0 0 0
محمد حنان امینی عمران 0 0 0
nima Majd عمران 1 32000 27,000 25,000 23,000
شهریار نیک فرجام عمران 2 0 0 0
عمران 0 0 0
علی صادقی عمران 0 0 0
مصطفی موحدیان عمران 0 0 0
جعفر راضی عمران 0 0 0
عمران 0 0 0